? Strona Główna
Strona Główna

PAMIĘTAJ O ZABEZPIECZENIU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED MROZEM

W związku ze zbliżającym się okresem niskich temperatur, apelujemy do wszystkich Mieszkańców o dokonanie kontroli wodomierzy, przyłączy wodociągowych oraz właściwe ich zabezpieczenie. Obowiązek zabezpieczenia wodomierza głównego zarówno w pomieszczeniach jak i studzienkach, m.in. przed zamarznięciem, spoczywa na Odbiorcach usług.

Zabezpieczając wodomierze i instalacje wodociągowe przed mrozem należy zwrócić szczególną uwagę na wodomierze umieszczone w płytkich studniach, piwnicach oraz pomieszczeniach, w których grubość ścian zewnętrznych jest niewielka. Miejsca te bardzo szybko przemarzają, skutkując zamarznięciem instalacji, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania awarii, przerwy w dostawie wody oraz dużych strat.


Przypominamy, że temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4ş C.


 

Co należy zrobić, aby uniknąć zamarznięcia elementów instalacji wodociągowej?

  • Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa, poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien.
  • Odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nie ocieplone pomieszczenia przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.
  • W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience, zwrócić uwagę na to, czy pokrywa nie jest uszkodzona.
  • Zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu czy wełny mineralnej.
  • Zabezpieczyć elementy sieci wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Jeżeli jednak dojdzie do zamarznięcia należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt do Spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. dzwoniąc pod numer 994 lub 077 485 22 41 lub 791 322 153.

 

 

Komunikat spółki w związku ze stwierdzonym przekroczeniem dopuszczalnego poziomu radonu w wodzie na ujęciu w miejscowości Mokre

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. informuje, że obowiązek badania zawartości substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi został wprowadzony dopiero Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wcześniej przedsiębiorstwa wodociągowe nie były zobligowane do wykonywania badań substancji promieniotwórczych.

Ponadto wypełniając obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Spółka Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. informuje jak niżej:

1. Przeprowadzono wstępny monitoring substancji promieniotwórczych we wszystkich czynnych ujęciach wody wykorzystywanych przez Spółkę.

2. W przypadku ujęcia wody w miejscowości Mokre Wieś, w próbkach pobranych w dniu 13 września 2017 roku, stężenie radonu wynosiło odpowiednio: 196 Bq/l. Norma zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wynosi 100 Bq/l. O stężeniu zagrażającym zdrowiu mówi się dopiero powyższej 1000 Bq/l.

3. Pozostałe substancje promieniotwórcze, które były badane tj. tryt oraz izotopy radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekroczyły wartości dopuszczalnej i wynosiły:

a. Tryt 3H <3,5 Bq/l,

b. 226Ra <0,01 Bq/l,

c. 228Ra <0,02 Bq/l.

4. Podjęto działania naprawcze mające na celu zmniejszenie wartości parametrycznej radonu do wartości akceptowalnej.

5. Zawartość radonu w wodzie będzie w dalszym ciągu monitorowana. Spółka wykona ponowne badania, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i poinformuje o wynikach burmistrza, właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz konsumentów.


Ponadto informuję, że zgodnie z implementowaną Dyrektywą Rady 2013/51/EURATOM
z dnia 22 października 2013 r. określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi: „wartości parametryczne nie powinny być traktowane jako wartości graniczne”. Również wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie jakości wody do picia podkreślają, że wszelkie wartości parametryczne są określane jedynie po to, aby jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku gdy w wodzie nie stwierdza się przekroczeń to woda jest na pewno bezpieczna dla zdrowia.

Z przeprowadzanych dotychczas przez Państwową Agencję Atomistyki badań wynika, iż generalnie w Polsce nie ma zagrożenia wywołanego radioaktywnymi pierwiastkami rozpuszczonymi w wodzie. Wyjątek stanowi rejon wyjątkowo zdegradowany działalnością wydobywczą rud uranu na terenie województwa dolnośląskiego. Z materiałów przekazanych przez PAA wynika, iż choć stałym monitoringiem radiacyjnym objęte są dziś wszystkie ujęcia użytkowane przez gminy wchodzące w skład Związku Gmin Karkonoskich, to nawet na tych obszarach nie stwierdzono przekroczenia zalecanych limitów. Nowe badania pozwolą nam porównać dane na przestrzeni całego kraju.

Skrzydła IT w Administracji 2017

dla Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.


Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. otrzymały nagrodę za projekt: Radiowy system odczytu wskazań wodomierzy oraz monitoring ujęć wody w kategorii IV Oprogramowanie do obsługi urzędu. Nagrody dla najlepszych projektów informatycznych realizowanych przez instytucje publiczne rozdano już po raz trzeci. Ceremonia ich wręczenia odbyła się podczas IV Forum Kierowników IT w Administracji. Nagrodę w imieniu instytucji odebrał Pan Marcin Grabuńczyk Pełnomocnik Zarządu Spółki i Koordynator projektu.


Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane za wznoszenie polskiej e-administracji na najwyższy poziom. Wyróżnienia co roku trafiają do projektów, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania. Celem nagrody jest wyróżnienie jednostek, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami. Organizatorem konkursu jest miesięcznik „IT w Administracji”. Ministerstwo Cyfryzacji objęło konkurs patronatem honorowym. Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono ok. 150 projektów. Ich oceną zajęła się kilkunastoosobowa kapituła. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele urzędów i organizacji, eksperci na co dzień zaangażowani w proces cyfryzacji podmiotów publicznych.

Projekt inwestycyjny, za który spółka została wyróżniona, polegał na wdrożeniu radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy wraz z monitoringiem ujęć wody i badaniem parametrów jakościowych wody. I etap realizacji projektu objął swym zakresem część miasta Głubczyce oraz miejscowości Bogdanowice, Krzyżowice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów, Stara Wieś, Kwiatoniów oraz Tarnkowa. Zakończenie rzeczowe zadania nastąpiło we wrześniu 2016 roku, a koszt zadania wyniósł ponad 440 000,00

złotych. Projekt był współfinansowany ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Realizacja inwestycji wpłynęła korzystnie na:

a.wzrost efektywności pracy spółki i jej pracowników,

b.podniesienie poziomu i jakości świadczonych przez spółkę usług,

c.podniesienie walorów inwestycyjnych terenów, na których zostało zrealizowane zadanie,

d.poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym bezpieczeństwa dostarczanej wody poprzez dokonywanie okresowych kontroli parametrów jakościowych wody zakupionym urządzeniem,

e.zwiększanie efektywności ekonomicznej działalności spółki.

 

Spółka podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Głubczyce oraz zwiększenia standardów jakościowych produkowanej i dostarczanej wody do mieszkańców. Dlatego tym bardziej cieszy nas docenienie efektów tych prac przez zewnętrznych ekspertów z zakresu realizacji projektów IT i mobilizuje nas do jeszcze cięższej pracy oraz realizacji kolejnych projektów innowacyjnych z korzyścią zarówno dla mieszkańców jak i naszej spółki.

 

Źródło: IT w Administracji.

 


 


 

 

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. została laureatem XVII Edycji Rankingu Gazele Biznesu 2016. Uroczysta gala wręczenia Gazel Biznesu, corocznych nagród przyznawanych przez redakcję „Pulsu Biznesu” dla najprężniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw, odbyła się 1 lutego 2017 roku w katowickiej Akademii Muzycznej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodę potwierdzającą przynależność spółki do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm, odebrał Prezes Zarządu Adam Ratuś.

 

 

 

 

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.


 

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.


 

 

Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomic

zne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz "Pulsu Biznesu" zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Puls Biznesu, http://gazele.pb.pl/foto.


 

 


 

 

 

ubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. nagrodzone w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej w 2015 roku”

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu podsumował działalność prewencyjną w 2015 roku

. Uroczysta gala na której spotkali się przedsiębiorcy, społeczni inspektorzy pracy, służby BHP a także parlamentarzyści, przedstawiciele najważniejszych urzędów działających w województwie oraz związków zawodowych odbyła się 6 listopada 2015 roku na Politechnice Opolskiej.

 

Podczas gali podsumowującej działalność prewencyjną OIP w Opolu rozdano nagrody w konkursach: Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, Buduj Bezpiecznie oraz Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dyplomy i nagrody odebrali także Najaktywniejsi pracownicy służb BHP oraz Najaktywniejsi Społeczni Inspektorzy Pracy. 33 przedsiębiorców województwa opolskiego odebrało prestiżowe Dyplomy PIP, potwierdzające udział i pomyślne przejście przez sito audytowe, w programie prewencyjnym „Przestrzeganie Prawa Pracy w małych zakładach.

 

W gronie nagrodzonych przez Kapitułę XXII Konkursu znalazła się spółka Głubczyckie Wodociągi i Kan

alizacja sp. z o.o. która zdobyła II miejsce w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej w 2015 roku” w kategorii II zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych. Spółka otrzymała Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy oraz Statuetkę.

 

 

Otrzymane wyróżnienie mobilizuje do utrzymania wysokiej poprzeczki w sferze poprawy warunków pracy i pełnego dostosowania przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokie standardy BHP są dla Spółki szczególnie ważne. Nowoczesne przedsiębiorstwo to nie tylko technologia ale zgodne z prawem warunki pracy i ciągłe doskonalenie z myślą o pracownikach.

 

 

 

 

 


 

 

 

Misja Spółki

 

„Innowacyjność w działaniu oraz trwały i zrównoważony rozwój, podstawą do zwiększenia jakości świadczonych usług i wzrostu zadowolenia klientów”

 

 

 


Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00

 

  

 

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Witamy Państwa na stronie internetowej spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Głubczycach i dziękujemy za jej odwiedzenie

 

Zapraszamy również do korzystania z nowo wdrożonego Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Internetowego Biura Obsługi Klienta

iBOK

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00

 

 

Nasza Wizja – Trwały i Zrównoważony Rozwój

Witamy Państwa na stronie internetowej spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Głubczycach i dziękujemy za jej odwiedzenie

 

Zapraszamy również do korzystania z nowo wdrożonego Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Internetowego Biura Obsługi Klienta

iBOK

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00

 

 

Nasza Wizja – Trwały i Zrównoważony Rozwój

 
Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików tymczasowych (zw. cookie). Konfigurację stanu akceptacji plików tymczasowych umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej. Bez akceptacji plików tymczasowych nie jest możliwe pełne korzystanie ze strony. Informacje zawarte w plikach tymczasowych są niezbędne do poprawnego działania witryny, w tym do logowania się, ograniczania niewłaściwych reklam. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj informację o polityce plików cookies.

Zgadzam się na używanie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information