? O spółce
O spółce PDF Drukuj Email
czwartek, 06 października 2011 17:54

Rys historyczny

Neogotycka wieża ciśnień, która była zwiastunem wodociągu w Głubczycach, powstała w latach 1898-1899 przy dzisiejszej ulicy Słowackiego. Wieża ciśnień pracuje do dzisiaj, posiada 31 metrów wysokości i zbiornik wodny o pojemności 280 m3. 15.10.1900 r. powstał wodociąg z dwoma studniami wód głębinowych. Uruchomiono trzecią studnię, pompę elektryczną oraz automatyczną rozdzielnię. Woda z wodociągów zasilała przetrwałą do dnia dzisiejszego studnię św. Floriana oraz fontannę ze zwierzętami w parku.

W 1910 r. powstał pierwszy projekt sieci kanalizacyjnej wykonany przez inżyniera Rosenquist z Bytomia. Ścieki spływały do otwartych ulicznych rynsztoków, które zimą zamarzały. W tym samym czasie o podziemne odprowadzanie deszczówki zadbała  firma E. Bernard z Berlina. Oczyszczalnia ścieków powstała przy dzisiejszej ulicy Kopernika. Wykonawcą była firma Liebold & Spółka z Drezna. Oczyszczalnia została wykonana na około tysiąca 6 metrowych pali, ze względu na wody gruntowe. Cementowe rury wykonała fabryka sztucznego kamienia Ruger & Spółka z Głubczyc, a gliniane firma Hoffman & Spółka z Bolesławca. Przepustowość: ok. 1 500 m3/d.

Z biegiem lat zakład rozbudowywano o kolejne sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Od 17.07.1992 r. zadania Gminy w zakresie gospodarki wodno ściekowej realizuje powołana w tym celu Spółka ze 100% udziałem Gminy Głubczyce.

 

Przedmiot działalności

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.  prowadzą statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki – Nr KRS 0000087374 oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) i ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.). Spółka uzyskała wymagane ustawą (art. 16 pkt. 1) zezwolenie Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce w formie Decyzji nr KI.7031.9.4.2012.VI z dnia 31.10.2012 r. oraz Postanowienia nr KI.7031.9.6.2012.VI z dnia 28.11.2012 na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na czas nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na ujmowaniu wody, uzdatnianiu wody na dwóch stacjach uzdatniania, dezynfekcji wody oraz dostarczaniu wody do odbiorców.
  2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków sanitarnych
    i deszczowych systemem kanalizacji.
  3. Oczyszczanie ścieków w eksploatowanych oczyszczalniach ścieków.

 

Urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne

Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez Spółkę zostały przedstawione poniżej:

1)     Ujęcia wody:

Spółka posiada 12 czynnych ujęć wody. Podstawowe dla przedsiębiorstwa ujęcia wody położone są w Głubczycach: ujęcie nr 1 przy ul. Powstańców oraz ujęcie nr 4 przy ul. Kołłątaja. Ujęcie nr 2 położone przy ul. Mickiewicza oraz ujęcie tzw. basenowe pełnią jedynie funkcje pomocnicze; pierwsze z uwagi na dużą zawartość żelaza w wodzie, a drugie ze względu na brak możliwości korzystania w okresie letnim z uwagi na pobór wody wyłącznie na potrzeby basenu kąpielowego. Od kilkunastu lat nieczynne jest ujęcie nr 3 położone na terenie Gadzowic, które zostało wyłączone z eksploatacji ze względu na b. dużą zawartość żelaza w ujmowanej wodzie. Z ujęć zlokalizowanych na terenie Głubczyc woda dostarczana jest także do kilkunastu okolicznych wiosek za pomocą systemów złożonych z sieci przesyłowych, zbiorników i pompowni. Nie wymaga ona uzdatniania, a jedynie okresowej dezynfekcji Zasoby wodne ujęć Głubczyckich w pełni zapewniają pokrycie zapotrzebowania odbiorców, ewentualne problemy i ograniczenia wynikają jedynie z możliwości przesyłowych. Szacunkowa liczba osób zaopatrywanych z tych ujęć wynosi 17 tys. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód dla ujęć w Głubczycach maksymalny godzinowy pobór wody wynosi  440 m3/h, a dobowy - 10560 m3/d. Z pozostałych 8 ujęć wody 5 zaopatruje w wodę wodociągi grupowe, a 3 pojedyncze wioski. Woda pobierana z ujęcia w Klisinie i w Krasnym Polu jest uzdatniania z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu. Przedsiębiorstwo prowadzi monitoring jakości wody pitnej, który polega na stałej kontroli jakości pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody.

 

2)     Sieć wodociągowa – łączna długość eksploatowanej sieci wynosi blisko 222 km, a w tym:

  1. magistrale wodociągowe  o długości około 61 km,
  2. sieć rozdzielcza o długości łącznej blisko 161,

Celem zapewnienia w przypadkach awarii prawidłowej dostawy wody pod względem ilości i ciśnienia sieć uzbrojona jest w ok. 442 zasuwy. Ponadto na sieci zainstalowanych jest ok. 716 hydrantów p.poż. (Ø 80 mm). Wszystkie 45 wiosek i osiedli leżących na terenie gminy Głubczyce jest zwodociągowanych. Ponadto Spółka sprzedaje wodę hurtowo do miejscowości Szonów (Gmina Głogówek) oraz miejscowości Kolonia Włodzienin (Gmina Branice).

 

3)     Sieć kanalizacyjna – łączna długość eksploatowanej sieci wynosi około 121 km, a w tym:

  1. kanalizacja sanitarna – o długości ponad 94 km,
  2. kanalizacja deszczowa – o długości około 27 km.

W systemie kanalizacji sanitarnej pracują ogółem 22 przepompownie ścieków.  Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ. Skanalizowanych zostało dotychczas 16 wiosek i osiedli położonych na terenie gminy Głubczyce, z których ścieki sanitarne są odprowadzane na oczyszczalnie ścieków.

 

4)     Oczyszczalnie ścieków – Spółka posiada 4 oczyszczalnie ścieków; w Głubczycach,

Pomorzowicach, Bernacicach Górnych i Kwiatoniowie oraz eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Pietrowicach. Oczyszczalnia ścieków w Głubczycach – odbiera ścieki dopływające z terenu Głubczyc i 12 okolicznych dwoma kolektorami Ø 1000 mm i Ø 400 mm oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi z wiosek na terenie gminy, w których nie ma kanalizacji sanitarnej do stacji zlewnej  zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 17,5 %. Nowa oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w 2000 r. W procesie podczyszczania ścieków nadal uczestniczy część wyremontowanych obiektów  i urządzeń  starej oczyszczalni, które funkcjonują od początku XX wieku.

Rys historyczny

Neogotycka wieża ciśnień (zdjęcie), która była zwiastunem wodociągu
w Głubczycach, powstała w latach 1898-1899 przy dzisiejszej ul. Słowackiego. 15.10.1900 r. powstał wodociąg z dwoma studniami wód głębinowych. W 1910 r. powstał pierwszy projekt sieci kanalizacyjnej a oczyszczalnia ścieków powstała przy dzisiejszej ul. Kopernika. Z biegiem lat zakład rozbudowywano o kolejne sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Od 17.07.1992 r. zadania Gminy w zakresie gospodarki wodno ściekowej realizuje powołana w tym celu Spółka ze 100% udziałem Gminy
Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE AR-SA
 


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików tymczasowych (zw. cookie). Konfigurację stanu akceptacji plików tymczasowych umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej. Bez akceptacji plików tymczasowych nie jest możliwe pełne korzystanie ze strony. Informacje zawarte w plikach tymczasowych są niezbędne do poprawnego działania witryny, w tym do logowania się, ograniczania niewłaściwych reklam. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj informację o polityce plików cookies.

Zgadzam się na używanie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information