? Akty prawne
Akty prawne PDF Drukuj Email
piątek, 11 listopada 2011 14:02

Wszystkie umieszczone na stronie dokumenty są zapisane w formacie PDF. Aby można było czytać pliki PDF,  w komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Najnowszą wersję programu można pobrać nieodpłatnie z witryny firmy Adobe.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie najważniejsze dokumenty, na podstawie których świadczone są usługi z zakresu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

Uchwała Nr IX12619 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf”

ZARZĄDZENIE NR 1157/17 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu świadczenia usług publicznych w zakresie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych”

Uchwała Nr L_376_14 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Uchwała Nr XLIV-415-10 w spr. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)

 

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 85, poz 729).

 

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r., Nr 50. poz. 331 z późn. zm.)

 

Kodeks Cywilny

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2005r., Nr 260, poz. 2177)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków(Dz.U. Nr 26. poz. 257)

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r., Nr 137, poz. 984)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75. poz. 690)

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009r., Nr 56. poz. 461)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze (Dz. U. Nr 40, poz. 360)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005r., Nr 133, poz. 1119)

 

Uchwała nr XLIV/ 415 /10 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 17 czerwca 2010 r.

 


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików tymczasowych (zw. cookie). Konfigurację stanu akceptacji plików tymczasowych umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej. Bez akceptacji plików tymczasowych nie jest możliwe pełne korzystanie ze strony. Informacje zawarte w plikach tymczasowych są niezbędne do poprawnego działania witryny, w tym do logowania się, ograniczania niewłaściwych reklam. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj informację o polityce plików cookies.

Zgadzam się na używanie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information