? informacja o ochronie anych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW SPÓŁKI GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1)
, zwane dalej RODO, informuję, że:

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach (zamiennie „GWiK Sp. z o.o.” lub „Spółka”) z siedzibą przy ulicy Powstańców 2 48-100 Głubczyce. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony, za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.      Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)      zawarcia umowy,

2)      realizacji umowy,

3)      świadczenia usług

oraz w celach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, jak również obowiązków prawnych na nim ciążących:

1)      przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

2)      nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji,

3)      dochodzenie i obsługa windykacji - zapewnienie komunikacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług - obsługa roszczeń i reklamacji,

4)      w celach analitycznych, statystycznych i archiwalnych.

3.      Z uwagi na charakter działalności Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Głubczycach, Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku
z realizacją obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa, takich m.in. jak: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy wykonawcze do ww. ustawy, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przepisy Kodeksu Cywilnego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego tj. w celu realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy mających na celu doprowadzenie do jej zawarcia. Dane osobowe przetwarzane
są również w oparciu art.6 ust.1 lit. c w/w Rozporządzenia w celu realizacji obowiązków niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. m.in. sporządzania faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych oraz wypełnieniu obowiązków prawno podatkowych wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności, jak również w celu ustalania i dochodzenia roszczeń lub wykorzystanie
w ramach materiału dowodowego. Dane przetwarzane są również w celach świadczenia usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz celach statystycznych i archiwalnych. Ze względu na charakterystykę swoich działań GWiK Sp. z o.o. w oparciu o art.6 ust.1 lit. c czyli przetwarzania danych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora może przetwarzać Pani/Pana dane w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego przez organ państwowy.

4.      Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana/Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.:

1)      dostawcom usług IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych,

2)      podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,

3)      podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom ubezpieczeniowym podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia zapłaty,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem
lub stosownych przepisów prawa.

Ponadto GWiK Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom i służbą, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (w takiej sytuacji dane osobowe mogą być udostępnione bez Państwa wiedzy jednakże, Administrator przed udostępnieniem danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów, które występują z takim żądaniem).

5.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.      GWiK Sp. z o.o. informuje, że podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę cele jakie realizuje Spółka wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Zatem, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach.

Dobrowolne jest natomiast podanie danych, które nie są niezbędne do realizacji umowy - jednakże ułatwiają lub przyśpieszą kontakt np. nr telefonu, adres e-mail.

7.      Pani/Pan/Państwo posiadają prawo do:

1)      wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail,

2)      dostępu do treści swoich danych osobowych,

3)      sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne,

4)      usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego,

5)      ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani/Pana/Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
ma Pani/Pan/Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Może Pani/Pan/Państwo wyrazić swoją zgodę lub sprzeciw zarówno w formie pisemnej,
jak i elektronicznej. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Administrator danych poinformuje o podjętych działaniach. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu.

Przysługuje Pani/Panu/Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez GWiK Sp. z o.o. narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana/Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia
lub przystąpienia do umowy i jej wykonania lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu/Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana/Państwa danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan/Państwo przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

8.      Dane udostępnione przez Panią/Pana/Państwo nie będą podlegały profilowaniu
(tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu bez wpływu człowieka).

9.      Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, po rozwiązaniu umowy zostaną zarchiwizowane i przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz dokumentacji technicznych.

10.   GWiK Sp. z o.o. nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych. W takim wypadku może zaistnieć konieczność przekazania danych do państwa, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu lub braku odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Będą mogli Państwo uzyskać opis tych zabezpieczeń lub Administrator wskaże miejsce ich udostępnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików tymczasowych (zw. cookie). Konfigurację stanu akceptacji plików tymczasowych umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej. Bez akceptacji plików tymczasowych nie jest możliwe pełne korzystanie ze strony. Informacje zawarte w plikach tymczasowych są niezbędne do poprawnego działania witryny, w tym do logowania się, ograniczania niewłaściwych reklam. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj informację o polityce plików cookies.

Zgadzam się na używanie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information